ประกาศ :
กรุณาตรวจสอบเลขที่บัญชีปัจจุบัน ก่อนทำการเติมเงินทุกครั้ง เพื่อป้องกันการโอนผิดบัญชี และความรวดเร็วของระบบออโต้ในการอัพเดทยอดเครดิตของสมาชิกทุกท่าน ขอบพระคุณค่ะ ทืมงาน Ultraclub88 ยินดีให้บริการตลอด 24 ชม.

เกมส์ลูกกวาดขนมหวานสล็อตแคนดี้ป๊อบ Candy Pop

สำหรับจุดเด่นของเกมส์แคนดี้ป๊อบนั้นคือ เป็นเกมส์แนว Puzzle ที่มีภำพสวยงำม สีสันสดใส น่ำรัก โดยมีวิธีกำรเล่นไม่ยำก คือกำรนำขนม หรือลูกอมสีต่ำงๆ ที่มีลักษณะแบบเดียวกันมำจับคู่ หรือจับกลุ่มกันครบ 4 ชุดขึ้นไป จะทำให้มีกำรคิดโบนัสให้ ทั้งนี้เวลำที่มีกำรเข้ำโบนัสใหญ่ๆ ต่อเนื่องกันจนเกิด big win จะมีเอฟเฟคและเสียงประกอบที่เหล่ำลูกกวำดหลำกสีสันระเบิดตระกำนตำเป็นอย่ำงมำก ยิ่งทำให้ยิ่งเล่นยิ่งสนุก ตื่นเต้น จนที่ใครๆต่ำงก็คอนเฟิร์มว่ำถ้ำได้ลอง เล่นเกมแคนดี้ ทุกคนต้องติดแน่นอน แถมยังได้เงินจริง ไม่ว่ำจะเป็นวัยไหนเพศไหน ต้องติดใจทุกรำย เล่นจนหยุดไม่ได้กันเลย โดยตอนนี้จะเห็นรีวิวเกมแคนดี้กันเต็มโซเชียล

หัวข้อสารบัญ

ประวัติของเกมส์ตระกูล แคนดี้ป๊อบ

หากถามถึงประวัติควำมเป็นมำของเกมส์ สล็อตออนไลน์ ตระกูล Candy นั้นมีที่มำจำกไหน แอดมินต้องขอย้อนควำมไปตั้งแต่ 2556 กันเลยทีเดียว ที้เป็นจุดกำเนิดของเกมเรียงลูกกวาดสีสวย ภาพน่ารัก สดใส Candy Crush Saga เป็นเกมแนว Puzzle จับคู่แก้ไขปัญหาแต่ละฉากเพื่อผ่านด่านเก็บคะแนนที่ได้รับความนิยมสูงสุดแห่งปี และมีคนจานวนหนึ่งถึงขั้นยอมรับว่า 'ติด' เกมนี้ สื่อบีบีซีเจาะลึกเบื้องหลังความสาเร็จจากการจับกระแสผู้เล่นในยุคที่ Tablet & Smartphone กาลังเฟื่องฟู โดยมีผู้เล่นสูงถึง 500 ล้านคน ในยุคนั้น

Candy Crush Soda
Candy Crush Friend Saga

และต่อมาก็ยังได้มีการสร้างภาคต่อเป็นเวอร์ชั่นต่างๆ ออกมาอยู่เรื่อยๆ อีกหลายภาค อาทิเช่น Candy Crush Soda, Candy Crush Friend Saga เป็นต้น ซึ่งทุกภาคล้วนได้รับกระแสการตอบรับที่ดีจากเหล่านักวิจารณ์และนักเล่นเกมส์อยู่ตลอดตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบัน

Candy Crush Saga สู่เกม สล็อต Candy Pop

จำกควำมสำเร็จของเกม Candy Crush ที่ผ่ำนมำนี้นั่นเอง ทำให้เกมส์นี้ถูกจับมำพัฒนำอยู่ในรูปแบบเกมส์สล็อตออนไลน์ โดยในปัจจุบันมีเกมส์ตระกูล Candy นี้นั้นต่ำงถูกนักสร้ำงเกมส์ผลิตเกมส์แนวนี้ออกมำมำกมำยหลำย 10 ค่ำย แต่ละค่ำยก็จะมีรูปแบบแตกต่ำงกันออกไป แต่จะคงคอนเซปในเรื่องของรูปแบบภำพที่จะออกไปโทนสีสันสดใส และกำรเล่นที่มีกำรจับคู่เหมือนกันแต่จะแตกต่ำงกันในส่วนวิธีกำรเข้ำโบนัส

“เว็บ ULTRACLUB88 ได้ขนขบวนเกมส์ตระกูล Candy มำให้สมำชิกสำมำรถเลือกดูได้เลยว่ำเว็บไซต์ของเรำมีเกมส์ตระกูลนี้ชื่ออะไร อยู่ค่ำยไหนกันบ้ำง สรุปมำให้ทั้งหมดเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วและง่ำยต่อกำรเลือกเล่นของท่ำนสมำชิกทุกท่ำน”

ชื่อเกมส์

Candy Pop

Candy Burst

Dream Candy

Candy Dream

Sweet Bonanza

Sweet Bonanza X’Mas

Sweet Paradise

Candy Baby

ค่ายเกมส์

Spread Gaming

PG Slot

SpiniX

EVO PLAY

Pragmatic Play

Pragmatic Play

MannaPlay

JILI

โดยสำหรับในบทควำมนี้เรำจะมำแนะนำเกมส์ Candy Pop ของค่ำย Spread Gaming มาแนะนำกัน

กฎกติกาและวิธีการเล่น

หากเอ่ยถึงชื่อแล้ว Candy Pop หลำยๆคนก็จะนึกถึงเกมลูกกวำดที่มีสีสันสดใส น่ำรักที่ฮิตกันอยู่บน Facrbook แน่นอนว่ำเกมนี้เองก็เช่นกัน ซึ่งเป็นเกมที่ให้ลุ้นเรียงลูกกวำดที่มีสีเดียวกันให้ได้ถึง 3 ช่องขึ้นไป

โดยสำมำรถเรียงได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน เมื่อลูกกวำดเรียงกันแล้วก็จะมีลูกกวำดสีอื่นมำแทนที่ โดยเมื่อทำได้แต่ละครั้งก็จะได้คะแนนสะสมไปเรื่อยๆ เกมนี้ไม่ได้เพิ่งจะมี แต่มีมำนำนแล้ว เนื่องจำกว่ำมีกำรพัฒนำให้มีลูกเล่นที่น่ำสนใจมำกขึ้น ทำให้กลับมำนิยมกันอีกครั้ง

ปัจจุบันนี้เกมแคนดี้ป๊อป ได้มีกำรพัฒนำให้มีควำมน่ำสนใจ ทั้งซำวด์ดนตรีของเกมที่เพรำะสบำยหู สีสันของเกม รูปร่ำงของลูกกวำด มีควำมน่ำรักสดใสมำกขึ้น ดูๆแล้วเหมือนเกมเด็กเล่นที่ไม่มีอะไรมำก แต่บอกเลยว่ำเล่นกันทุกเพศทุกวัย ไม่ว่ำจะเป็นวัยรุ่น หรือผู้ใหญ่ ก็ติดกันงอมแงม

นอกจำกควำมสนุกเพลิดเพลินที่จะได้รับแล้ว ยังเป็นเกมที่เล่นแล้วได้เงินจริง ที่ใช้ต้นทุนเพียงไม่กี่บำทเท่ำนั้น เนื่องจำกมีคะแนนสะสมและแจ็คพ็อตแตกง่ำย ทำให้ได้เงินเพิ่มอย่ำงรวดเร็ว ด้วยรูปแบบเกมที่เล่นง่ำย ยิ่งทำให้ทั้งวัยรุ่น ไปจนถึงผู้ใหญ่ นิยมเล่นและหำรำยได้พิเศษกับเกมนี้กันเยอะ

เกมสล็อต “Candy pop” เป็นเกมที่ไม่มีสัญลักษณ์พิเศษใดๆ สิ่งที่เป็นจุดเด่นในเกมนี้คือ Level ในการเล่น จะมีระดับเลเวล 1-3 แต่ละระดับจะมีความเสี่ยงแตกต่างกันไป ดังนั้นควรเลือกให้เหมาะกับการเล่นของตนเองด้วย เกมนี้ไม่มีฟีเจอร์ฟรีสปิน มีแต่จานวนตัวคูณที่ให้คุณในทุกๆ รอบการหมุน ทุกครั้งที่มีชุดชนะรางวัล สัญลักษณ์นั้นจะหายไป และจะมีการสุ่มสัญลักษณ์ใหม่มาแทน ดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าเล่นแล้วจะไม่ได้รับรางวัลเลย

เงื่อนไขการปลดล็อคระดับ Level

 • เมื่อเข้าเล่นเกมครั้งแรก จะอยู่ที่ Level1 คุณจะต้องสะสมรางวัลไปเรื่อยๆ จนกว่า Level ถัดไปจะปลดล็อก
 • Level ที่มีจะแบ่งเป็น 3 Level จะมีผลลัพธ์และความเสี่ยงต่างกัน และจะมีเงื่อนไขต่างๆ ในเกมแตกต่างกันไป
 • เมื่อ Level ปลดล็อก คุณสามารถเลือกเล่น Level ถัดไปได้เลย หรือจะเลือกเล่น Level เดิมที่เล่นอยู่ก็ได้
 • Level1 หากชนะ 50 ครั้ง จะปลดล็อกไปสู่ Level2 • สัญลักษณ์การชนะจะสามารถเกิดขึ้นได้ง่าย
 • เงินรางวัลที่จะได้รับ จะมีมูลค่าไม่สูงมาก
 • ความเสี่ยงต่า ได้รับเงินรางวัลทุกรอบในการหมุน
 • ระบบเกมจะถูกเปลี่ยนเป็น Level2 หากคุณเล่น Level1 ได้ครบตามเงื่อนไข
 • Level2 ที่คุณจะได้รับฟีเจอร์ Draw a prize จะได้รับรางวัลจากจานวนเหรียญที่คุณได้ และเตรียมลุ้นรางวัลใหญ่ 100x ได้เลยเช่นกัน
 • ต้องได้รับ “Unbelievable” ทั้งหมด 5 ครั้ง ถึงจะสามารถเปลี่ยนเป็น Level3 ได้
 • ระบบเกมจะถูกเปลี่ยนเป็น Level3 หากคุณเล่น Level2 ได้ครบตามเงื่อนไข
 • พิเศษใน Level3 ที่คุณจะได้รับฟีเจอร์ Hold&Re-spins หากได้รับจานวน 3 re-spins คุณจะมีโอกาสได้รับรางวัล x100 เท่า
 • สัญลักษณ์ลูกกวาดนั้นๆ จะล็อกอยู่กับที่ จนกว่าจะจบรอบ

รายละเอียดฟีเจอร์พิเศษ ของเกมสล็อต Candy pop

 • ให้เลือกเงินเดิมพันโดยจะเริ่มจำกหลัก 4.50 บำท (วงเงินเดิมพันขึ้นอยู่แต่ละค่ำยเกมที่ท่ำนเล่น) จำกนั้นจะมีไอคอน สัญลักษณ์ต่ำงๆภำยในเกมที่ท่ำนควรรู้ก่อนเริ่มเล่น
 • สัญลักษณ์ภำยในเกมประกอบไปด้วย แคนดี้ป๊อบ สีต่ำงๆ เช่น สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีเขียว สีฟ้ำ สีม่วง และสัญลักษณ์ลำยขวำงที่แทนสีต่ำงๆ ( เช่น สีแดงลำยขำว จะแทน สีแดง , สีส้มลำยขำวแทนสีส้ม ) สัญลักษณ์ Wild ไวลด์ (สัญลักษณ์ช็อคโกเเลต) สัญลักษณ์พิเศษแทนรำงวัลสูงสุดนับจำกซ้ำยไปขวำ
 • ปุ่มสปิน หรือปุ่มที่ให้ผู้เล่นหมุนวงล้อเมื่อจะเริ่มเล่นเกม นอกจำกนี้ยังมีปุ่ม auto spin หรือปุ่มเล่นอัติโนมัติ ไว้ใช้เมื่อผู้เล่นไม่ว่ำงหรือกำลังยุ่งอยู่กับฟังก์ชั่นอื่นก็สำมำรถใช้ปุ่ม auto spin เล่นแทนได้เลย
 • เมื่อเข้ำใจรำยละเอียดของเกมแล้วเตรียมกดปุ่ม สปิน เพื่อเริ่มเล่นเกม เลือกวงเงินตำมท่ำนต้องกำร จำกนั้นจะมีสัญลักษณ์ ลูกกวำด ลูกอม สีต่ำงๆ ปรำกฏบนหน้ำจอ เมื่อได้รำงวัลจะปรำกฏวงเงินตำมที่ท่ำนวำงเงินเดิมพันไว้ สำหรับรำงวัลแจ็คพอต จะมี 2 ระดับ คือ Gold เเละ Silver

สัญลักษณ์และอัตราการจ่าย

 1. สัญลักษณ์รูปดาว อัตราจ่ายเงินรางวัล สูงสุด 200 เท่า
 2. สัญลักษณ์ลูกกวาดทรงกลม อัตราจ่ายเงินรางวัล สูงสุด 100 เท่า
 3. สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมลูกหวาก อัตราจ่ายเงินรางวัล สูงสุด 50 เท่า
 4. สัญลักษณ์ลูกกวาดทรงรี อัตราจ่ายเงินรางวัล สูงสุด 30 เท่า
 5. สัญลักษณ์ลูกกวาดทรงโค้ง อัตราจ่ายเงินรางวัล สูงสุด 20 เท่า

สำหรับใครที่กลัวว่าหากสมัครสมาชิกแล้วจะเล่นไม่เป็น ลองมำดูหน้ำตาของเกมกัน ว่าปุ่มไหน ใช้ทำอะไรบ้าง

ปุ่มใช้งานในหน้าเกมแคนดี้ป๊อป

1.ปุ่มเครื่องหมำยตกใจ - มีไว้สำหรับดูรำยละเอียดเกม เช่น ตำรำงอัตรำจ่ำย และรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเล่นเกม กำรขยับ Level
2.ปุ่ม BET - คือจำนวนเงินที่ใช้ลงเดิมพันต่อหนึ่งตำ เริ่มต้นที่ 6 บำทเท่ำนั้น
3.Total Bet - คือเงินที่ลงแต่ละตำ
4.จำนวนเงินที่เล่นได้
5.จำนวนเงินเครดิตทั้งหมด
6.ปุ่มสปินหรือปุ่มสำหรับเลื่อนลูกกวำด
7.ปุ่มสปินหรือปุ่มเลื่อนอัตโนมัติ โดยสำมำรถเลือกได้ว่ำจะให้เลื่อนกี่ครั้ง

สูตร SLOT AI คานวณโอกาสแจ็คพอตแตก

คือโปรแกรมที่มำช่วยคำนวณเปอร์เซ็นต์โอกำสเข้ำโบนัสสล็อตในแต่เกมแต่ละค่ำย โดยใช้วิธีกำรใช้ระบบ Aiคำนวณสถิติ ซึ่งจะช่วยให้สมำชิกสำมำรถตัดสินใจเลือกเล่นเกมส์ที่มีโอกำสได้รับรำงวัลใหญ่สุดได้ง่ำยมำกขึ้น

โดยที่โปรแกรม AI SLOT ของทำงเว็บ ULTRACLUB88 นั้นจะบอกเป็นระดับเปอร์เซ็นต์ตัวเลขว่ำเกมส์ไหนกำลังอยู่ในช่วงที่โอกำสเข้าโบนัสง่ำยที่สุด ยกตัวอย่ำงเช่น ถ้ำตัวโปรแกรม ai prohacker บอกว่ำเกมนี้อยู่ที่ระดับ 90% ขึ้นไปแสดงว่ำอยู่ในเกณฑ์ที่มีโอกำสเข้ำโบนัส Big Win สูง ถ้ำมีระดับตัวเลขต่ำกว่ำ 70% ถือว่ำอยู่ในระดับที่โอกำสเข้ำโบนัสต่ำนั่นเอง

ทั้งนี้ทำงเว็บ ULTRACLUB88 มีบริกำรแจกโปรแกรมสูตรสล็อต Ai Pro Hacker ให้ใช้ฟรีสำหรับสมำชิกที่เป็นลูกค้ำประจำของทำงเว็บไซต์ Ultraclub88 สำมำรถขอลิงค์โปรแกรมและเครดิตฟรีสำหรับเข้ำใช้งำนโปรแกรมได้ที่แอดมินประจำเว็บได้ตลอด 24 ชม

WindowsAppleAndriod
รองรับทุกระบบปฏิบัติการ
KBankKrungsri
ทำรายการ ฝาก-ถอน ภายใน 5 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง
© 2020 – 2024 ULTRACLUB88. All Rights Reserved
chevron-down